Say “I Love You” in 30 Different Languages

Post navigation

 • Ana behibek (to woman) (änä hĕ bēk) / Ana behibak (to man) (änä hĕ bĕk) – Arabic

 

 • Obicham te (ō bē′ cham tā) – Bulgarian

 

 • Soro lahn nhee ah (sir  län  nē  rock) – Cambodian (Khmer)

 

 • Wo ai ni (wō ī nē) – Chinese (Mandarin)

 

 • Volim te (vau leem  tĕ) – Croatian

 

 • Miluji te (mē lū sēē  chā) – Czech

 

 • Jeg elsker dig (yī  el sker  dī) – Danish

 

 • Ik hou van jou (ĭk  how  von  yow) – Dutch

 

 • Au lomani iko (au  dō mä nē  ēkō) – Fijian

 

 • Mahal kita (mä häl  kē tä) – Filipino (Tagalog)

 

 • Je t’aime (jĕ  tĕm) – French

 

 • Ich liebe dich (ēsh  lē-bĕ  dēsh) – German

 

 • Ani ohev otach (to woman) (ä-nē  ōhĕv  ōtäk) / Ani ohevet otcha (to man) (ä-nē  ōhĕ-vĕt  ōt-kä) – Hebrew

 

 • Mein tumse pyar karta hoon (to woman) (mĕ  äp-sē  pē-är  kär-tä  hūn) / Mein tumse pyar karti hoon (to man) (mĕ  äp-sē  pē-är  kär-tē  hūn) – Hindi

 

 • Gráim thú (graw-im  hoo) – Irish Gaelic

 

 • Ti amo (tē  ämō) – Italian

 

 • Aishiteru (ī shē tā ē rū) – Japanese

 

 • Sarang hae (sä-räng  hĕ) – Korean

 

 • Saya cinta pada mu (sä-yä  cheen-tä  pä-dä  mū) – Malay

 

 • Doset daram (dū sät  dä räm) – Persian (Farsi)

 

 • Eu te amo (eh-oo  tē  ämō) – Portuguese

 

 • Te iubesc (tĕ  yū bā-sk) – Romanian

 

 • Ya tebya liubliu (yä  tĭb-yä  lū-blū) – Russian

 

 • Waan ku jecelahay (ooh wan  koo  chet lä hī) – Somali

 

 • Te amo (tā  ämō) – Spanish

 

 • Nakupenda (nä kū pĕn dä) – Swahili

 

 • Jag älskar dig (yä  ĕlsker  dā) – Swedish

 

 • Phom rak khun (to woman) (pŏm  läk  kūn) / Chan rak khun (to man) (chän  läk  kūn) – Thai

 

 • Seni seviyorum (sĕn-yē  sā vē your rŭm) – Turkish

 

 • ‘Rwy’n dy garu di (roo-in  dū  garry  dee) – Welsh

 

 

Preview Photo: thatsister.com

 

 

 

 

Leave a reply